Als gediplomeerd tandprotheticus moeten wij voldoen aan strenge opleidingseisen welke regelmatig worden getoetst en uitgebreid. Hiervoor zijn wij lid van en/of gecertificeerd door de volgende organisaties:

81

Lidmaatschap SGM

Stichting Garantiefonds Mondzorg

De Stichting Garantiefonds Mondzorg (SGM) is tot stand gekomen door een initiatief van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). De Stichting stelt zich ten doel de kwaliteit van de beroepsbeoefenaars in de mondzorg te verhogen en onder voorwaarden een garantie af te geven voor de kosten van een noodzakelijke herstelbehandeling

Meer informatie: http://www.garantiefondsmondzorg.nl/

73

Lidmaatschap ONT

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici Kwaliteit staat bij de tandprotheticus hoog in het vaandel. Dat betekent niet alleen een perfecte prothese, maar ook een goed functionerende organisatie.

De eisen voor een goed functionerende organisatie staan beschreven in het HKZ certificatie schema voor de tandprothetische praktijk. In dit certificatie schema staan alle (wettelijke) eisen en kwaliteitsnormen beschreven waar een tandprothetische praktijk aan zou moeten voldoen.

Het HKZ certificatie schema is opgesteld in nauw overleg met de overheid, de zorgverzekeraars, de stichting HKZ, patiënten belangen organisaties en de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (O.N.T). De tandprotheticus dient op basis van dit HKZ schema een kwaliteitshandboek op te stellen en in te voeren. In dit boek dient helder te worden geformuleerd “hoe” er in de tandprothetische praktijk wordt gewerkt. Zaken die hierbij geregeld dienen te worden zijn bijvoorbeeld: Een transparante klachtenprocedure, instructies t.a.v. infectiepreventie, het vertrouwelijk omgaan en veilig opslaan van patiënten gegevens en natuurlijk niet te vergeten het jaarlijks uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek

Meer informatie: http://www.ont.nl/

HKZ gecertificeerd

Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

HKZ is een kwaliteitsinstituut. Deze stelt kwaliteitsnormen op voor een groot aantal branches in Zorg en Welzijn. Dat doen zij samen met een groot aantal deskundigen vanuit zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders die hun input leveren. Stichting HKZ stimuleert werken aan kwaliteit vanuit het perspectief van de consument. Centraal daarin staat het HKZ Keurmerk.

Het HKZ Keurmerk bewijst én waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg. Een organisatie met een HKZ Keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Aan het HKZ-keurmerk liggen HKZ-normen ten grondslag. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001:2000-normen als basis en omvatten daarnaast branchespecifieke eisen. De HKZ- normen zijn gericht op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Ze komen tot stand in overleg met deskundigen uit de branche en worden getoetst door een onafhankelijke certificatie-instelling (CI), welke een overeenkomst heeft met Stichting HKZ en daartoe geaccrediteerd is door de RvA (Raad voor Accreditatie).

Het HKZ-certificaat is drie jaar geldig, waarbij het kwaliteitssysteem jaarlijks door de Certificerende Instelling wordt getoetst

Meer informatie: http://www.hkz.nl/

BIG geregistreerd

Wet op de Beroepen individuele Gezondheidszorg.

Tandprothetische praktijk Hahnen is ook BIG geregistreerd. Hierdoor kunnen wij uw kosten rechtstreeks bij uw ziektekostenverzekering declareren.

De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) bevat regels voor de kwaliteit van de zorgverlening door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. De wet wil daarmee patiënten beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.

Register

Volgens de wet moeten zorgverleners (zoals tandprothetici, apothekers, artsen, verpleegkundigen) zich inschrijven in het BIG-register als ze hun titel willen gebruiken. Als ze dat niet doen, mogen ze zich geen tandprotheticus, apotheker, arts of verpleegkundige noemen. Het BIG-inschrijfnummer wat iemand wordt toegekend, is een persoonlijk 11-cijferig nummer

Meer informatie: https://www.bigregister.nl/